Nyheter

Introjakt på elg
5. juli 2019
Vi inviterer til å bli med på elgjakt i høst! Jakta vil foregå på Langmoteigen som ligger mellom Eltdalen og Jordet. Årets kvote er på to dyr. Vi har lagt opp til jakt helgen 12-13/10. Hvis det er igjen dyr på kvota vil det også bli jakt senere på høsten. Dette er en glimrende mulighet til å få erfaring i hvordan elgjakt foregår. Les mer om jakta her.

Kurs i hagleskyting
8. mai 2019
Vi arrangerer kurs i hagleskyting for damer og juniorer 29. mai og 26. juni kl. 18.00. Instruktør er Geir Kjøpsnes. Kurset koster kr. 200 for medlemmer og 350 for ikke medlemmer. Dette inkluderer en serie på 25 skudd hver kveld. Påmelding innen 27. mai til kvinnekontakt Anita på epost glahund@gmail.com. Maks. 10 deltakere. Vi stenger for påmelding når kurset er fulltegnet så det lønner seg å være tidlig utpå.

Tildeling av rådyrjakt 2019
14. juni 2019
Det var rekordstor interesse for rådyrjakt i år med hele 63 søkere på bukkejakt og 44 søknader på ordinær jakt. Husk at alle som har fått tildelt jakt MÅ ha betalt enten småviltkort eller rådyrkort innen 20. juni. Med erfaring fra tidligere bør jaktleder ta en runde med alle jegere på laget for å få dette bekreftet. Hvis ikke dette er i orden den 20. juni blir retten tilbudt jegere på venteliste.
Rådyrkort, kr. 300,-, betales til kto. 1890.38.60169. Merk innbetalingen rådyrkort.
Oversikt over tildeling ligger på disse linkene:

Småviltjakt for utenbygdsboende høsten 2019
21. mai 2019
Fristen for å søke på småviltkort var 1. mai. Kortene er nå fordelt og sendt ut. Det var svært stor pågang av søkere til første periode, spesielt i områdene Bittermarka, Engeren og Jordet. Ledige kort selges nå fortløpende, ta gjerne kontakt på epost. I følgende områder og perioder er det ledige kort:
Bittermarka utsolgt alle perioder.
Engeren- ledig i 3. og 4. periode.
Jordet, Trysil, Østby, Nesvoldberget- ledig i 2., 3. og 4. periode.
Lutnes, Åsene, Tørberget- ledig alle perioder.

Ekstraordinært årsmøte i Ljøradalen JFF
11. april 2019
Torsdag 25. april kl. 19.00 avholdes ekstraordinært årsmøte i Ljøradalen JFF. Ljøradalen JFF er tilsluttet Trysil Fellesforening. Det har i en periode dessverre vært liten aktivitet i denne lokalforeningen. Men vi håper nå å få foreningen opp og gå igjen. På det ekstraordinære årsmøtet vil det bli gitt informasjon fra NJFF- Hedmark og Trysil Fellesforening. Det er åpent for at medlemmene kan komme med spørsmål og forslag til aktiviteter som Ljøradalen JFF kan jobbe med. Så skal det velges et interimsstyre som får i oppdrag å utarbeide forslag til reviderte vedtekter og avholde ordinært årsmøte i samsvar med de nye vedtektene. Innkalling og sakliste til møtet ligger her.

Jaktlederkurs
19. mars 2019
24.-25. mai arrangeres jaktlederkurs, "Storviltjegerens ansvar- mer enn du tror...". Kurset avholdes ved Tenaasen skytebane på Slettås.

Jegerprøvekurs
6. mars 2019
Vårens jegerprøvekurs starter opp etter påske. Litt mer informasjon om kurset ligger under linken "Kurs og aktiviteter".

Reviderte vedtekter
21. januar 2019
I løpet av 2018 ble det tatt en fullstendig gjennomgang av Fellesforeningens vedtekter. Forslag til reviderte vedtekter ble behandlet i ekstraordinært årsmøte 9. januar. Med et par små endringer ble forslaget enstemmig godkjent. Sittende arbeidsutvalg og styre vil lede foreningen frem til ordinært årsmøte i midten av mars. Da skal det velges ett nytt styre i samsvar med vedtektene. De nye vedtektene ligger her.

Foreløpig beregnet fellingsresultat fra Bittermarka
8. november 2018
Rypejakta i Bittermarka ble avsluttet 20. oktober. Det ble i høst solgt 113 kort til rypejegere. Av disse har nå 104 levert jaktrapporten. På bakgrunn av dette har vi gjort en foreløpig beregning som også omfatter de 9 jegerne som ennå ikke har levert rapport:
Solgte jaktkort: 113.
Antall jaktdager: 444.
Felt vilt: 647 liryper, 1 orrhane, 1 orrhøne og 5 harer.
Dette gir:
3,93 jaktdager per jeger.
5,73 ryper per jeger.
1,46 ryper per jaktdag.
Dette er en rekordhøy avskyting av rype og en kan spørre når det sist ble felt så mye fugl i dette området. En stor svakhet med tidligere fangstrapportering var at den bare viste frivillig rapportering, og den er ikke representativ for de som ikke leverer. Siden 1999 har vi derfor sendt ut purringer og beregnet jaktresultatet for samtlige jegere. Den gamle rekorden for Bittermarka i denne perioden var på 404 felte ryper i 2004.

Jaktordning i Bittermarka og endring i dagskvote på rype
30. august 2018
Det er vedtatt følgende regulering av rypejakta i Bittermarka 2018:
Innenbygds pulje A jakter inntil 7 dager innenfor tiden 10-16/9 og 2-20/10.
Innenbygds pulje B jakter inntil 7 dager innenfor tiden 17-24/9 og 2-20/10.
Utenbygds jakter inntil 7 dager innenfor sin tildelte periode.
Dagskvoten er 5 ryper per jeger.
Kortene sendes ut førstkommende mandag.

På våre øvrige jaktområder er dagskvoten 4 ryper per jeger.

Rype- og skogsfugltaksering 2018
21. august
Årets takseringer ble gjennomført i perioden 9.-19. august og alle resultatene er nå klare. I Bittermarka er det beregnet en tetthet på 31 ryper/km2. I Tverrfjellet (Trysil og Engerdal) er det beregnet 22 ryper/km2 og i Eltdalen 18 ryper/km2. Felles for alle disse tre områdene er en meget høy kyllingproduksjon for andre år på rad. Årets tettheter er de høyeste som er registrert siden 2004 for Bittermarka og Tverrfjellet og siden 2007 for Eltdalen. For skogsfugl er det beregnet en tetthet på 9 skogsfugl/km2. Sannsynligvis er dette en underestimering siden observasjoner gjennom sommeren tyder på et særdeles godt skogsfuglår og en økning fra 2017 da det ble beregnet 14 skogsfugl/km2. Vi har også organisert rypetaksering i Fulufjellet og skogsfugl i Ljørdalen. Vi viser til Statskog når det gjelder publisering av disse tallene.

Bittermarkaprøven
15. august
Partilister er nå lagt ut under fanen "Hund" og "Bittermarkaprøven". Oppdateringer legges ut på den siden fortløpende.

Klage på rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv
24. juli 2018
Trysil Fellesforening har sendt inn klage på vedtaket om lisensjakt på ulv 2018/ 2019. Fellesforeningen mener kvoten er satt for lavt til å kunne komme ned på Stortingets bestandsmål og vektlegger ulvens negative innvirkning på jaktinteresser og andre viltarter i sin klage. Klagen kan leses her.

Aversjonsdressur hund-sau
22. juni 2018
Sauerenhestdressur vil pågå fra midt i juli til ut august. Vi holder som vanlig til i Jordet med Dag Richard Øvergård som instruktør. Info og påmelding til Dag Richard på mob. 900 13 221. Han er tilbake fra ferie og klar til å ta i mot påmeldinger fra 9. juli. Siste frist for påmelding er 20. august.

Rådyrjakt 2018
8. juni 2018
Innen søknadsfristen 1. juni hadde det kommet inn 43 søknader om bukkejakt og 42 søknader om ordinær jakt. Rådyrrettene ble trukket 7. juni. Alle som står oppført på jaktlag som har fått tildelt rett må ha betalt småviltkort/ rådyrkort senest 20. juni, hvis ikke blir retten gjort tilgjengelig for andre lag. Dette må jaktleder ta ansvar for å følge opp. Nytt i år blir at det skal skrives en jaktavtale med de som skal jakte rådyr.

Oppsynssak i Bittermarka
27. april 2018
Statens naturoppsyn (SNO) driver nå intensiv kartlegging av jerveynglinger. Under jerveregistrering i Bittermarka i går påtraff SNO en person som var ute og trente sin fuglehund. Oppsynet anså dette som et klart brudd på båndtvangsbestemmelsene. Personen blir derfor anmeldt til Politiet for dette forholdet.

Fellesforeningen mottar en del meldinger om løse hunder i båndtvangstiden. Dette kan selvsagt føre til uheldige situasjoner overfor ulike viltarter i yngeltiden. Også Fellesforeningens oppsyn vil derfor følge med litt ekstra på dette utover våren og sommeren. For ordens skyld: Båndtvang gjelder i tiden 1. april-20. august.

Åsene-Lutnes jeger- og fiskerforening
20. april 2018
19. april ble det avholdt konstituerende årsmøte i Åsene-Lutnes jeger- og fiskerforening. Dette skjer etter at årsmøtene i Åsene JFF og Lutnes JFF tidligere i år vedtok en sammenslåing av de to foreningene. Leder i foreningen blir Daniel Karlsmoen. Han får med seg Hans Rydje, Bodil Galaasen, Stian Westgård, Rolf Lutnes og Kjell Inge Løvlund i styret. Foreningen har 130 medlemmer og en meget solid økonomi. Nytt satsingsområde for foreningen blir Rundsjøen helt sør-øst i kommunen. Et flott vann hvor det er planer om kultiveringstiltak og tilrettelegging for å gjøre dette fine vannet mer besøkt av fiskerne. Åsene-Lutnes JFF er tilsluttet Trysil Fellesforening og Norges jeger- og fiskerforbund.

Rapport fra nærhetsstudie av ulvene i Slettåsreviret
12. mars 2018
I fjor vinter deltok Fellesforeningen i en studie av ulvene i Slettåsreviret. Miljødirektoratet hadde radiomerket flere av dyrene i denne flokken og NINA skulle teste ut metodikk som kunne kartlegge nærgående ulv. Fellesforeningen sa ja til å organisere feltarbeidet i studien. Lokalkjente personer satte opp UHF-sendere ved bebyggelse innenfor reviret. Når de merkede ulvene kom i nærheten av disse senderne begynte senderne med minutt-posisjonering slik at en fikk nøyaktige sporlogger av dyrene. Ulvene var i studieperioden 15. februar-28. mars til stadighet innom bebyggelse og fikk vist fram den adferden som lokalbefolkningen gjennom mange år har opplevd at ulvene i dette reviret har. Nå er rapporten fra denne studien endelig klar og kan leses her.

Beregnede takseringsresultater august 2017
24. august 2017
Årets takseringer ble gjennomført i perioden 9.-20. august. Totalt er det gått 263 kilometer fordelt på seks områder. Felles for alle områdene er at det har vært en usedvanlig god kyllingproduksjon denne sommeren. Det gjelder både skogsfugl og rype. Dette har medført en fin oppgang av fugl. Nedenfor er beregnede tettheter fra de forskjellige områdene.
Bittermarka: 23 ryper per km2 (8 ryper per km2 i fjor). Middelår 17 ryper per km2. 6,1 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 13 ryper per km2 (8 ryper per km2 i fjor). Middelår 15 ryper per km2. 7,1 kyllinger per par hos lirype.
Eltdalen: 13 ryper per km2 (5 ryper per km2 i fjor). Middelår 13 ryper per km2. 8,8 kyllinger per par hos lirype.
Fulufjellet: Takseringsresultatene er klare. Det henvises til Statskogs pressemelding om takseringsresultater og kvoter,
Trysil, skog: 14 skogsfugl per km2 (8 skogsfugl per km2 i fjor). Middelår 6 skogsfugl per km2.
Ljørdalen, skog: Takseringsresultatene er klare. Det henvises til Statskogs pressemelding.